Verkenning toekomstbestendig beheer en exploitatie van sportaccommodaties in Zuid-Limburg

Begin 2022 hebben de adviseurs van ATC-Select in opdracht van Sportichting Sittard-Geleen (SSG) een Verkenning voor toekomstig beheer en exploitatie in de Zuid-Limburgse gemeenten Beekdaelen en Sittard-Geleen uitgevoerd. Kern van deze verkenning is de herpositionering van Sport & Bewegen in het sociaal domein. Een van de opdrachten van het Rijk die volgen uit o.a. het Nationaal Sportakkoord is het het gebruik van bestaande maatschappelijke (sport)accommodaties te intensiveren en tegelijkertijd ook de gebruikersgroepen te verbreden. Een ontwikkeling in lijn hiermee is de Open club waar een (sport)vereniging of andere maatschappelijke aanbieder een open houding richting de lokale maatschappij aanneemt. Naast het aanbieden van reguliere sportactiviteiten is daar ook ruimte voor kwetsbare groepen die kunnen participeren binnen de vereniging, (on)gereguleerd individueel of in groepsverband deel kunnen nemen aan sociale en/of activiteiten of het verrichten van vrijwilligerswerk.

Sportstichting Sittard-Geleen beheert en exploiteert al sinds 1964 sportaccommodaties voor initieel de gemeente Sittard-Geleen en later ook voor de gemeente Beekdaelen en zou hier door het aanvullend exploiteren van buurthuizen, jongerencentra etc. een grote rol van betekenis in kunnen vervullen. Naast de inhoudelijke toevoegingen m.b.t. de jarenlange kennis en ervaring van SSG met beheer en exploitatie worden door schaalvergroting kunnen financiële voordelen voor de opdrachtgevende gemeenten worden behaald.

De uitkomsten van de verkenningen zijn door Sportstichting Sittard-Geleen aan de Colleges van B&W van de gemeente Beekdaelen en de gemeente Sittard-Geleen aangeboden.

Ben u op zoek naar tijdelijke ondersteuning voor het opstellen van (sport)beleidsplannen of het formuleren of herijken van missie, visie, kernwaarden en doelstellingen? Bel dan met Hélène Kruis op 06-19921573 of mail naar h.kruis@atc-select.nl