Sociaal domein: Onbekend maakt onbemind!

Gisteren had ik het voorrecht om in de kantine van LTC Groeneveen in Santpoort-Noord de aftrap te mogen verzorgen van de intervisie-dag die werd georganiseerd door Beweegteam Velsen. Inzet van deze dag was om alle participanten die zich in de gemeente Velsen in het maatschappelijk werkveld bezig houden met activiteiten op het gebied van sport & bewegen nader kennis met elkaar te laten maken.

In vrijwel alle gemeenten zijn zowel de preventieve als curatieve taken in het sociaal domein ondergebracht. Dit ongeacht de in- of externe organisatievorm waarin de uitvoering van de opdracht vaak in programma's en interventies is ondergebracht. Waar Sportloket Velsen en Sport Support hun taken op een enkele uitzondering na in het preventieve deel liggen (het bevorderen gezond gedrag door sport & bewegen), zet stichting Welzijn Velsen sport vaak als middel in aan de curatieve kant (beter maken en weer participeren) van de samenleving.

De 20 deelnemers van Sportloket Velsen, Stichting Welzijn Velsen en Sport Support Kennemerland kennen elkaar bijna allemaal, maar hoe goed kennen ze elkaar en elkaars opgaven nu echt? Niet echt bleek uit een eerste verkenning van sportbeleidsambtenaar Dennis de Wit. Dennis nam vervolgens in het aansluitende plenaire gedeelte de aanwezige buurtsportcoaches, staffunctionarissen en buurtsportcoaches van van Sportloket Velsen en de jongerenwerkers en senioren-consultants van stichting Welzijn Velsen mee in de gemeentelijke missie, visie en doelstellingen waar het om sport & bewegen gaat. Vervolgens presenteerden de diverse deelnemers zichzelf, hun organisaties en de doelstellingen die zij willen bereiken. Een van de uitkomsten was dat zowel de sport- als de welzijnsorganisaties sport steeds meer als middel gebruiken om vitaal burgerschap te bevorderen. Van echte onderlinge afstemming en/of samenwerking was met uitzondering van de nieuwe en sinds korte tijd ingezette buurtsportcoach zwembad niet of nauwelijks sprake. Met deze wetenschap en aan de hand van gedeelde inzichten uit de presentaties en onderlinge interactie werd in gemengde groepjes verkend waar mogelijkheden tot samenwerking en efficiency in uitvoering zouden kunnen worden bereikt. Er zijn vervolgens afspraken gemaakt om gezamenlijk een drietal projecten op te starten en te proberen van elkaars kennis, ervaring te leren en eigen ingangen kanalen richting de burger wederzijds te benutten. Een mooie en goede stap om de disciplines preventie en curatie in het sociaal domein door de inzet van sport als middel dichter bij elkaar brengen.

Sport is van iedereen en voor iedereen!

Meer weten? Kijk op https://www.kenniscentrumsport.nl/voor-wie-is-kenniscentrum-sport/buurtsportcoaches/

of bel 06-49653729 of mail m.dolstra@atc-select.nl Minne Dolstra